Haimer UK Ltd

Unit 8 Kestrel Court ,
Network 65 Business Park ,
Burnley ,
Lancashire ,
BB11 5NA ,
United Kingdom

T: 01282 479383
E: haimer@haimer-uk.com
W: www.haimer.biz